Pedagoski fakultet Uzice

 

УПИС 2020. (трећи рок)

 

- Коначна ранг листа (студијски програм Тренер у спорту)

Коначна ранг листа (студијски програм Васпитач)

 

 

Педагошки факултет у Ужицу организује ПРИЈЕМНИ ИСПИТ за ТРЕЋИ УПИСНИ РОК у прву годину студија  за студијске програме:

 • Учитељ
 • Васпитач
 • Тренер у спорту

 

* Преузмите КОНКУРС за ДРУГИ УПИСНИ РОК на oсновне академске  и основне струковне студије

Пријавни лист

 

 

9, 10. и 11. септембар - пријављивање кандидата (можете се пријавити електронским путем или у студентској служби)

- 14. септембар - провера музичких, физичких и говорних способности за кандидате који конкуришу на студијски програм Учитељ и Васпитач

- 14. септембар - интервју за кандидате који конкуришу на студијски програм Тренер у спорту

- 14. септембар - пријемни испит

 


Студијски програм Буџет Самофин.
Основне академске студије Учитељ 43 34
Основне академске студије Васпитач / 13
Основне струковне студије Тренер у спорту / 13
Укупно 43 60

 

   

Образац за припаднике ромске националности

Образац за припаднике српске националне мањине

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

за студијске програме Учитељ и Васпитач

Пре по­ла­га­ња при­јем­ног ис­пи­та за упис на студијске програме основних академских студија Учитељ и Васпитач кан­ди­да­ти под­ле­жу про­ве­ри скло­но­сти и способности која је елиминаторног карактера и садржи:

 1. Про­ве­ру физичких способности (провера се полаже у спортској опреми: тренерка или шортс и мајица, патике или бос);
 2. Про­ве­ру му­зич­ких спо­соб­но­сти;
 3. Про­ве­ру говор­них спо­соб­но­сти.

 

Кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у пр­ву го­ди­ну основ­них академских сту­ди­ја на студијске програме Учитељи Васпитач полажу при­јем­ни ис­пит ис­кљу­чи­во пи­сме­но и то:

 1. Тест из срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти,
 2. Тест из оп­ште кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­но­сти.

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ТЕСТОВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ТЕСТОВА ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ

 

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

за студијски програм Тренер у спорту

Пријемном испиту за кандидате који конкуришу на студијски програм основних струковних студија Тренер у спорту претходи 

 1.  Интервју са кандидатима који има за циљ утврђивање конкретног спорта према коме сваки од кандидата има афинитете, као и искуство, односно временско трајање активног бављења спортом. 

 

Кандидати који конкуришуза упис у пр­ву го­ди­ну основних струковних студија на студијски програм Тренер у спорту полажу пријемни испит који садржи:

 1. Тест општег знања о спорту,
 2. Проверу моторичких способности.

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ПИТАЊА  ИЗ ОПШТЕГ ЗНАЊА О СПОРТУ